KONTAKT Z KIEROWNIKIEM AKCJI ODNOŚNIE WOLNYCH MIEJSC OD DNIA 11 STYCZNIA 2021 r.

-------------------------------------------------------------------

Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.

Jak się zapisać?

Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 16.30.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

LISTA PLACÓWEK NA OCHOCIE:

Szkoła Podstawowa nr 10: 04-08.01.2021 r. (BEZ 06.01)

Szkoła Podstawowa nr 61: 04 – 15.01.2021 r. (BEZ 06.01)

Szkoła Podstawowa nr 175: 04 – 15.01.2021 r. (BEZ 06.01)

Szkoła Podstawowa nr 264: 11 – 15.01.2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 280: 04 – 15.01.2021 r. (BEZ 06.01)

Zapraszamy!
-------------------------------------------------------------------

WYTYCZNE MEN, MZ I GIS DLA ORGANIZATORÓW PÓŁKOLONII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 1. W FPE obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2021 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki[1],
 • przestrzeganie regulaminu FPE oraz procedur obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).
 1. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych) z wyjątkiem: pierwszego tygodnia ferii zimowych, który trwa 4 dni – środa 6 stycznia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy.
 2. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 16:30.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
 4. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
 5. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
 7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 15 lutego 2021 r.,
  po spełnieniu następujących warunków:
 • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia telefonicznego  pod nr 507078739 przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
 • do 22 stycznia 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności
  za opiekę i wyżywienie oraz nadpłaty w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 według wzoru- udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

 1. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
 • opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 30103015080000000550794047
 • posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 80103015080000000550794055
 1. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 4. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 5. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2021 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 6. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa
  w Akcji „Zima w Mieście” 2021.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

Wypełnione kart  z potwierdzeniem wpłat składamy osobiście w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 264 wejściem od ulicy Siemińskiego dzwoniąc domofonem pod nr 2 w godzinach od 08:00 do 16:00.

_________

[1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

 -------------------------------------------------------------------

REGULAMIN akcji „ZIMA W MIEŚCIE” SP 264

-------------------------------------------------------------------


 

 

 • Witamy w Szkole Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie!